Belysningen på Ågesta Broväg

För närvarande är det problem med automatiken för utebelysningen och belysningen i trapphusen på Ågesta Broväg. Detta är felanmält till Aphos som inte själva kunde lösa det utan behöver ta in en elektriker.
Vi har därför kopplat förbi automatiken så att belysningen är igång hela tiden istället tills elektrikern lyckats lösa ursprungsproblemet.

Uppdatering:

Problemet är nu åtgärdat. Det var ett skymningsrelä som hade blåst sönder. Nu har är automatiken utbytt mot ett astrour istället som kommer styra vilka tider som belysningen går igång.

Avlopp och brunnar

Som en del i att vara förberedda för stora vattenmängder har vi utfört spolning av våra brunnar. En del brister har identifierats där vi planerar att sätta in åtgärder. Bland annat går en av brunnarna från parkeringen på Arvikagatan ner till ett rör i källaren som är utformat på ett vis som gör att sand lätt kan ansamlas i en 90 graders böj. Planer på hur vi kan förbättra detta håller på att tas fram.

En annan åtgärd som utfördes i samband med skärmtaksrenoveringen på Arvikagatan var att ändra lutningen på stenläggningen så att vatten rinner bort från fasaden/porten.

Renovering av skärmtak och entré

Skärmtaksrenoveringarna samt jobbet med målning och markarbete utanför Arvikagatan är slutfört. Vi är väldigt nöjda med resultatet och tycker att det resulterade i ett lyft för vår gemensamma utemiljö.

Installation av pumpgrop

Det pågår just nu installation av en pumpgrop i källaren på Arvikagatan. Detta är en av de åtgärder som görs för att vi ska vara bättre förberedda på skyfall och de översvämningar som de kan medföra. Pumpgropens syfte är att bli av med överflödigt vatten. Visst oväsen från borrning och sågning i betongen kan förekomma.

Källarförråd och översvämningar

Det har blivit allt vanligare med kraftiga skyfall och översvämningar senaste tiden, och allt tyder på att den utvecklingen kommer fortsätta. Man kan göra vissa åtgärder, som t.ex. att se till så brunnar inte är igensatta. Men det går aldrig att skydda sig helt när mycket nederbörd kommer på en kort tidsperiod. Vi har haft två stycken incidenter där vatten kommit in i källarutrymmen där den ena lätt till vissa skador på egendom.

Så vi vill därför uppmana till att inte förvara fuktkänsliga saker direkt på golvet. Se till så dom antingen förvaras ovanför golvnivå eller i vattentäta kärl.

Tömningsscheman i soprummet

Det finns nu anslag uppsatta i soprummet där tömningsfrekvensen för respektive avfallssort framgår. Vi hoppas att detta ska underlätta för att kunna planera in när man kan slänga saker när det börjar bli fullt i ett visst kärl.

Tänk på att inte ställa saker utanför kärlen när dom är fulla. Tänkt på sophämtarnas arbetsmiljö!

Uppdatering gällande rökning

Vi har nu gjort en mindre uppdatering av ordningsreglerna för att göra dom lite tydligare med avseende på vad som gäller kring rökning i föreningen.

http://media.larsbodaskolan.se/ordningsregler.pdf

Trädgårdsgrupp och trivselgrupp

Trädgårdsgrupp

I föreningen så finns en fristående trädgårdsgrupp som hanterar trädgårdsrelaterade frågor på föreningens mark. Det kan handla om inköp som behöver göras, planering utav trädgårdens utformning samt att hjälpa till att arrangera föreningens gemensamma städdagar.

Så om du är lite trädgårdsintresserad så är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse att vara med i trädgårdsgruppen!

https://larsbodaskolan.se/kontakt/

Trivselgrupp

Ibland får vi höra att man önskar att föreningen anordnade mer gemensamma aktiviteter. Detta är något som styrelsen ser positivt på. Det skulle t.ex. kunna vara en gemensam grillkväll på innergården eller att titta på något sportevenemang i föreningslokalen. Föreningen sponsrar med lokalen och viss budget för en aktivitet kan man ansöka om.

Vi vill därför se om det finns några som skulle tycka det vore kul att hjälpa till att arrangera denna typ av aktiviteter.

Så om detta låter kul så anmäl ditt intresse till styrelsen!

https://larsbodaskolan.se/kontakt/

Skärmtaksrenoveringen

Skärmtaksrenoveringen har nu satt igång för fullt på Ågesta Broväg. De gamla taken har plockats ner och arbetet med montering av det nya taken pågår just nu. Det kommer vara ett litet semesteruppehåll innan arbetet slutförs helt där bland annat belysning ska sättas upp.

Under rivningen av de gamla taken så identifierades flera konstruktionsfel som kan förklara det det dåliga skicket som vissa av taken var i.

Föreningsstämma – 2021-06-29 – 19:00

Föreningen kommer i år att hålla stämman genom poströstning. Kallelse och poströstningsformulär har delats ut till samtliga medlemmars brevlådor.

Revisionsberättelse och årsredovisning har skickats ut digitalt via e-post samt publicerats på föreningens hemsida.

https://larsbodaskolan.se/dokument/

Önskar man dessa i fysisk form kan man höra av sig till styrelsen via e-post på styrelsen@larsbodaskolan.se

Uppdatering 2021-07-10:

Stämmoprotokollet finns nu publicerat under dokument på hemsidan.

Uppdatering 2021-06-22:
Nu finns ett tillägg publicerat under dokument som förklarar en diskrepans i årsredovisningen. Tack till medlemmen som vaksamt noterade detta!

Uppdatering 2021-06-27:
Det vart en miss när motionen om information till medlemmar bifogades till poströstningsfomuläret där motionens inledning inte kom med. Detta fångades tyvärr inte under korrekturläsningen som skedde under en viss tidspress. Motionen i sin helhet har redan gått ut från motionären, men vi publicerar den även här nedan. Vi ber om ursäkt för att detta inträffade och får se över rutiner och checklistor för att minimera risken att detta händer i framtiden.

Inkommen fråga gällande årsredovisningen:
”Jag vill också passa på att fråga, nu när jag tittat lite närmare på redovisningen. Under not 6 redovisas styrelseavgift (50000kr) och internrevisor (44599 kr). Vi har ju en extern revisor så vad är denna internrevisor? ”
Svar:
Under not 6 är det styrelsearvoden 94599, vi har ingen intern revisor ( bara en textrad i SBC:S system ). Det är SBC som sköter all bokföring, upprättande av bokslut och revisorerna som reviderar det.